Zon Jongen Meisje

Wat is Jenaplanonderwijs

Jenaplanschool: Peter Petersen

In ons onderwijs is het gedachtegoed van Peter Petersen, de grondlegger van Jenaplan, uitgangspunt. Jenaplanonderwijs is betekenisvol onderwijs. Onderwijs met een bedoeling. Een bedoeling die verder gaat dan het overdragen van kennis en vaardigheden. Een bedoeling waar leren en opvoeden heel dicht bij elkaar liggen en in elkaar overgaan.

Klik hier om naar de website van de Nederlandse Jenaplan site te gaan.

Basisprincipes Jenaplan

De basisprincipes van Jenaplan zijn uitgangspunt van onze schoolontwikkeling. Het gaat erom, dat we proberen in de school pedagogische situaties te scheppen, waarin kinderen worden uitgedaagd als hele persoon te handelen en belangrijke keuzes te maken.

De activiteiten, die de bouwstenen voor het rooster vormen, zijn: gesprek, spel, werk en viering. We streven naar een veilig en positief leer-, leef,- en werkklimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders.

De vier basisactiviteiten

De vier basisactiviteiten zijn het fundament van het onderwijs op de Molenwijkschool.
De activiteiten zijn:

 1. Gesprek.
  Het gesprek regelt op een unieke manier de communicatie tussen de mensen. Gesprekken op school vinden vaak plaats in de kring. Door de kringopstelling laten we zien dat we bij elkaar horen en samen iets gezelligs doen. We hebben in de kring allemaal een gelijkwaardige plaats. We kunnen elkaar goed zien en we weten dat, als iemand ons iets zegt, ons dit allemaal aangaat. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde. Het naar voren durven te treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen, is belangrijk voor het nu en voor straks op weg naar volwassenheid. We hebben verschillende soorten kringen. Bijvoorbeeld: thematische kring, tekstkring, leeskring, show and tell-kring, krantenkring, verslagkring en weekendkring.
 2. Spel
  Spel en werk zijn (zeker bij jonge kinderen) moeilijk van elkaar te onderscheiden. Van spelend experimenteren gaat het kind steeds meer over naar doelgericht werken. Niet alleen in de onderbouw, maar ook in de midden- en bovenbouw is spelend leren een wezenlijk onderdeel van het lesaanbod. Bij het buitenspel staan de vrije keuze en de beweging op de voorgrond. Het binnenspel is meer gestructureerd en georganiseerd. Bij de lessen bewegingsopvoeding (gym) wordt de gehele groep tegelijk benaderd en wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op de verschillen in vaardigheid van de kinderen.
  Muzikale spelvorming gebeurt hoofdzakelijk in spelsfeer. Het plezier hebben in muziek stellen we boven de techniek. Van liedjes zingen gaan we steeds meer naar zelf muziek maken en bewegen op
  muziek. Naar aanleiding van gebeurtenissen, verhalen en taalopdrachten stellen we kinderen in de gelegenheid zich te uiten via muzikale, beeldende en dramatische expressie.
 3. Werk.
  Het werk vindt plaats, na de voorbereidende instructie. Het werken met spelmateriaal en speelleermateriaal houdt niet op na de onderbouw. De kinderen in de midden- en bovenbouw hebben dagelijks anderhalf uur instructie in een instructiegroep. De instructiegroep bestaat uit kinderen met hetzelfde niveau. De instructie kan dus buiten de stamgroep plaatsvinden. De verwerking van de lesstof en de expressievakken vinden  grotendeels in de stamgroep plaats. Tijdens het stilwerken leren kinderen een aaneengesloten tijd te werken aan hun dag- of weektaak. Hierin worden taalopdrachten gemaakt, geschreven, gerekend, gelezen of een overhoring voorbereid. Er wordt zo stil mogelijk gewerkt, waarbij kinderen elkaar fluisterend kunnen helpen. De leerkracht geeft ondertussen aan kleine groepjes kinderen extra instructie of zorgt voor begeleide verwerking van de lesstof.
 4. Viering.
  Aan het begin van de week (maandagmorgen 8.35 uur) is er de opening. Deze vindt roulerend plaats in de eigen stamgroep, de bouw of met alle groepen bij elkaar in de aula. We houden dan een gezellige bijeenkomst die de kinderen activeert, om met alle inzet in de nieuwe week samen te werken en aandacht te hebben voor een bepaald thema. Om de 3 weken (op donderdagmiddag om 14.15 uur) vindt de gezamenlijke viering plaats. Wat de kinderen de afgelopen weken als bijzonder ervaren hebben op school, wordt door twee stamgroepen aan de hele school getoond. Hierbij kunnen de ouders van deze leerlingen komen kijken. Soms staat een viering in het teken van een thema, bijvoorbeeld naar aanleiding van een project waar iedereen aan gewerkt heeft.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is hierbij het hart van ons onderwijs. Dat kan betekenen, dat direct ingehaakt wordt op de actualiteit ( bijv. een vogel vliegt tegen het raam) , maar het kan ook gaan over een van te voren bepaald thema (bijv. vervoer). Van belang is dat de kinderen echte vragen gaan stellen. Veel onderwerpen worden in de kring besproken, waarna de kinderen aan de slag gaan: onderzoekjes uitvoeren, een werkstuk maken, een verslag schrijven, een presentatie houden of bouwen, etc. 

Wie werkt er met uw kind..

Onze school heeft acht stamgroepen: twee groepen in de onderbouw (groep 1-2), drie in de middenbouw (groep 3,4 en 5) en drie in de bovenbouw (groep 6,7 en 8). Elke groep heeft zijn eigen leerkracht, de stamgroepleid(st)er. Samen dragen zij de zorg voor de totale ontwikkeling van uw kind.

Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt die in eerste plaats door de leerkracht gegeven. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door de onderwijsassistente. De extra zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleidster (ib-er). Zij is verantwoordelijk voor de zorg op school. Zij ondersteunt leerkrachten om kinderen die op één of andere manier een (leer)probleem hebben, zo adequaat mogelijk te helpen.

Bijzondere activiteiten en ouders

Ouders nemen een belangrijke plaats in bij ons op school en organiseren verschillende activiteiten. Het team organiseert samen met ouders verschillende feesten, zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasactiviteiten, excursies, het schoolkamp voor midden- en bovenbouw en de sportdag. Aan het eind van het schooljaar organiseren we het Molenfeestival. Dit is een feest waarbij het plein omgetoverd wordt tot een festivalterrein, waar allerlei activiteiten voor en door de ouders en kinderen georganiseerd worden.

Ook de speelplaats wordt samen met ouders omgetoverd tot een uitdagend speel- en ontdekkingsgebied met een heel sterk ecologisch element.