Zon Jongen Meisje

De stamgroepen 

Stamgroepen

Onze school is een basisschool. De kinderen zitten in stamgroepen, dat wil zeggen dat de acht jaargroepen zijn vervangen door groepen met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.
Bij ons kennen we de stamgroepen van de:
- onderbouw (jaargroepen 1 en 2)
- middenbouw (jaargroepen 3, 4 en 5)
- bovenbouw (jaargroepen 6, 7 en 8)

De kinderen in de stamgroep worden zoveel mogelijk als een groep benaderd en onderwezen. Het zal duidelijk zijn, dat een stamgroep voor de leerkracht meer werk met zich meebrengt dan een jaargroep op een andere school. De grote voordelen die daar tegenover staan wegen ruimschoots op tegen dit nadeel.

Een aantal motieven om voor stamgroepen te kiezen volgen hieronder.

  • Door hun voorbeeld leren oudere kinderen aan jongere kinderen hoe ze iets kunnen aanpakken.

  • Van meer levenservaring wordt gebruik gemaakt.

  • Zwakker begaafde of meer begaafde kinderen behoeven niet aan een 'gemiddeld' prestatiepeil te voldoen.

  • De prestaties van de kinderen lopen zo uiteen, dat verschillen in prestatie door hen normaal gevonden worden. Wedijver wordt nu eerder omgebogen tot samenwerking.

  • Gezins- en speelsituatie worden zo beter benaderd en dit komt ten goede aan de sfeer.

  • Een kind is niet ieder jaar 'de vlugste', 'de slimste', 'de sterkste', 'de zwakste', enz.

  • De groepsleiders leren de kinderen goed kennen en kunnen ook meer bereiken met kinderen die aanpassingsmoeilijkheden hebben.

  • De kinderen leren zelfstandig te werken. Zij zijn minder afhankelijk van diegene die onderwijs geeft, het zelforganiserend vermogen van de groep is groter.

  • Zittenblijven kan worden tegengegaan, want er zijn minder overgangsdrempels.

We streven ernaar om  ongeveer 27 kinderen per stamgroep te ontvangen, zodat we onze visie goed werkbaar kunnen houden. Naast het kijken naar het aantal leerlingen, kijken we ook naar welke ondersteuningsbehoeften de kinderen in de groepen hebben en of we dan nog het juiste aanbod kunnen blijven bieden.

De instructiegroep

Elke dag krijgen kinderen van groep 3 t/m 8 ongeveer anderhalf uur instructie in een 'instructiegroep'. De instructiegroep bestaat uit alle kinderen van de jaargroep: de kinderen van groep 3 krijgen instructie op groep 3-niveau, de kinderen van groep 4 op groep 4-niveau, enzovoort.

De tafelgroep

Binnen de stamgroep hebben we tafelgroepen. Zo'n tafelgroep bestaat uit 4 - 6 kinderen. De groepsleider let er op dat er kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar zitten, die elkaar op sociaal en creatief gebied aanvullen.
Om een prettig en rustig klimaat in de stamgroep te scheppen is het bovendien belangrijk dat de kinderen van eenzelfde tafelgroep elkaar op leergebied kunnen helpen.

Overgang naar een nieuwe stamgroep

Om onderwijskundige redenen, wordt bij de overplaatsing van leerlingen naar een andere bouw, op de eerste plaats gekeken naar een evenwichtige samenstelling van de groepen. Om tot deze samenstelling te komen gebruiken de stamgroepleid(st)ers een aantal richtlijnen. Daarbij wordt onder andere zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
• geen broertjes en zusjes bij elkaar in de groep
• ongeveer evenveel jongens als meisjes
• een redelijke balans in leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte
• een bevriend klasgenootje
• een evenredige vertegenwoordiging van jaargroepen