MR/GMR

Vertegenwoordiging van ouders

Het bestuur van onze school is de Stichting St. Christoffel, waarbij zes Katholieke, één Oecumenische school en een school voor Speciaal Onderwijs (SBO) samenwerken. Indien er een bestuursvacature is binnen dit bestuur kunnen ook ouders van onze school zich kandidaat stellen.

De MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De MR toetst het beleid van de school en voorziet dat van eventuele correcties en aanvullingen.
De MR heeft over veel beleidsonderwerpen wettelijk adviesrecht of instemmingsrecht.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding van ieder twee leden.


Op dit moment zijn de MR-leden:
Ouders:
  • Rob Wilting - voorzitter
  • Bianca Leijnse
Teamleden:
  • Anouk van Sambeek -secretaris
  • Noortje van Sambeek

Als adviserend lid kan de directeur worden toegevoegd. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, de teamgeleding door de teamleden.
Eén MR-teamlid en één MR-ouder vertegenwoordigen onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR toetst het beleid van het schoolbestuur stichting St.-Christoffel.
 
De MR vergadert ongeveer tien maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom als toehoorder. Het tijdstip en de agenda van de MR-vergaderingen worden in de Brief van de Week vermeld. Voor meer informatie over de functies, taken, samenstelling en kandidaatstelling van MR en GMR verwijzen wij u naar de reglementen die u via de MR-leden kunt verkrijgen.
Het lidmaatschap van de MR rouleert. Via verkiezingen in het najaar wordt door de ouders een nieuw ouderlid gekozen. Als u overweegt om in de MR plaats te nemen, kunt u voor meer informatie bij de MR-leden terecht of mailen naar mr@bs-jenaplan-molenwijk.nl. Ook voor overige vragen kunt u daar terecht.

MR notulen 11 november 2020.pdf

Ouders GMR:
  • Peter van Laarhoven
Teamlid GMR:
  • Anky Melis
MR Notulen 15 september 2020.pdf


Notulen MR Tineke 18 mei 2021.docx.pdf