Zon Jongen Meisje

MR/GMR

Vertegenwoordiging van ouders

Het bestuur van onze school is de Stichting Talentis. Stichting Talentis is een onderwijsorganisatie met 15 basisscholen. Deze scholen liggen verspreid over de gemeenten Boxtel, Vught, 's- Hertogenbosch en Heusden. Stichting Talentis heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad welke bestaat uit 1 afgevaardigde per school. Indien er een bestuursvacature is binnen dit bestuur kunnen ook ouders van onze school zich kandidaat stellen.

De MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR toetst het beleid van de school en voorziet dat van eventuele correcties en aanvullingen. De MR heeft over veel beleidsonderwerpen wettelijk adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding van ieder twee leden.

Op dit moment zijn de MR-leden:
Ouders

  • Helena Haest - voorzitter
  • Rob Wilting - vice voorzitter

Teamleden:

  • Anouk -secretaris
  • Noortje 

Als adviserend lid kan de directeur worden toegevoegd. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, de teamgeleding door de teamleden.
Eén MR-teamlid en één MR-ouder vertegenwoordigen onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), op dit moment is dat Steffie  (stamgroepleider Gorilla's). De GMR toetst het beleid van het schoolbestuur stichting Talentis.
 

De MR vergadert 6-8 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom als toehoorder. Het tijdstip en de agenda van de MR-vergaderingen worden via Ouderportaal gemeld. Voor meer informatie over de functies, taken, samenstelling en kandidaatstelling van MR en GMR verwijzen wij u naar de reglementen die u via de MR-leden kunt verkrijgen.
Het lidmaatschap van de MR rouleert. Via verkiezingen in het najaar wordt door de ouders een nieuw ouderlid gekozen. Als u overweegt om in de MR plaats te nemen, kunt u voor meer informatie bij de MR-leden terecht of mailen naar mr.molenwijk@stichtingtalentis.nl Ook voor overige vragen kunt u daar terecht.